جمعه, 29 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال98
محرم98
محرم98
محرم
شنا ممنوع

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
 
در حال اخذ کد تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
 
13021446109 صدور مجوز لایروبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
در حال اخذ کد نظارت بر انسداد چاه قدیمی جهت جابجایی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446102 ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446102 استقرار دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446110 تمدید مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
در حال اخذ کد صدور مجوز پشته بری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446110 تمدید مجوز پیش کاری قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446110 صدور مجوز پیش کاری قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
13021447107 صدور مجوز تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021447103 صدور مجوز تمدید لایروبی چاه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
صدور مجوز ادامه لایروبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
در حال اخذ کد صدور مجوز ادامه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446106 صدور مجوز کف شکنی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
در حال اخذ کد صدور پروانه بهره برداری چاههای تعیین تکلیف فاقد پروانه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446104 صدور مجوز نصب منصوبات چاه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446128 صدور پروانه بهره برداری (المثنی) شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021447102 تغییر و اصلاح نام شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13011447100 صدور پاسخ استعلام های نامین آب واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
13021446120 صدور پروانه بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
1 2 صفحه: